a a a

Spotkanie Pańskie

 Święto to należy do nieruchomych świąt ku czci Matki Bożej i obchodzone jest w 40 dzień po Bożym Narodzeniu (2/15 luty). Lokalnie obchodzone już w III i IV wieku - na wschodzie zaliczone zostało w poczet 12 wielkich świąt w IV wieku. Ustanowione zostało na pamiątkę przyniesienia do świątyni czterdziestodniowego Jezusa Chrystusa.

"Gdy... upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego przynieśli Je (Dziecię Jezusa) do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu" (Łk 2,22). Za dawne wykupienie Izraelitów z niewoli egipskiej Prawo żądało, aby każdy pierworodny syn ofiarowywany był Bogu i następnie symbolicznie wykupywany. W pokorze i z szacunkiem złożyli za Jezusa ofiarę z dwóch synogarlic św. Józef i Maria. W świątyni Jezusa spotkał Symeon, starzec "sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela" (Łk 2,25). Według tradycji był on jednym z 70 tłumaczy Pisma Świętego na język grecki. Wczytując się w tekst księgi proroka Izajasza, przeżył on głęboką rozterkę przy słowach, które gotów był nawet poprawić - "Oto panna pocznie i porodzi Syna" (Iz 7, 14). Za to zwątpienie anioł oznajmił mu, że nie umrze, zanim na własne oczy nie ujrzy spełnienia proroctwa. Kres jego oczekiwania nastał właśnie w tym dniu. Z głębokim wzruszeniem starzec wziął Chrystusa na ręce, błogosławił Go i natchniony przez Ducha Świętego rzekł z ulgą i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku: "Teraz pozwalasz odejść słudze Twemu, Władco, według słowa Twego, w pokoju, bowiem oczy moje widziały zbawienie Twoje, któreś przygotował wobec wszystkich ludzi, światłość na świecenie narodów i chwałę ludu Twego, Izraela" (Łk 2,29-32). Zwracając zaś Dziecię Józefowi i Marii, ku zdumieniu słuchających starzec rzekł "Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę - rzekł do Matki Bożej - miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2, 34-35). W tej doniosłej chwili również prorokini Anna, całe życie służąca Bogu w postach i modlitwach, sławiła Boga i opowiadała o Jezusie wszystkim, ludziom.

W wydarzeniu tym Syn Boży ofiarowuje się światu, jest on darem Boga, którego udziela On zarówno narodom pogańskim ("Światło na oświecenie pogan"), jak i Swemu Ludowi – Izraelowi ("I chwałę ludu Twego, Izraela"), aby doprowadzić ich do zbawienia. Jezus Chrystus jest Światłem, które "oświeca" ludzi i prowadzi ku życiu wiecznemu, dlatego zgodnie z tradycją w święto Spotkania Pańskiego dokonuje się poświęcenia świec gromnicznych, które z wiarą i ufnością w pomoc Bożą ochraniają domy od nieszczęść, chronią od piorunów, pożarów, gradobicia i innych kataklizmów. Poświęcone ze specjalnym rytuałem w cerkwi z wielką czcią przechowywane są w domach. Świece gromniczne wkłada się również w ręce umierającym, jako wyraz ich płomiennej wiary z jaką przyjmują cielesną śmierć. Dusza umierającego na wzór „roztropnych panien” wychodzi z płonącą lampą na spotkanie swego Oblubieńca.

Z ludowych zwyczajów po poświęceniu świecy gromnicznej i powrocie do domu dawniej wypalano (kopcono) płomieniem gromnicy krzyż na belce nad drzwiami, rozniecano ogień w piecu od płomienia gromnicy, każdemu z domowników leciutko podpalano kosmyk włosów dla ich zdrowia i obchodzono obejście całe czy też dom, aby Przenajświętsza Bogarodzica błogosławiła i chroniła całą majętność gospodarską przed ogniem.

Troparion ton.1: Raduj się, błogosławiona Bogurodzico Dziewico, z Ciebie bowiem zajaśniało Słońce Prawdy, Chrystus, Bóg nasz, oświecający znajdujących się w ciemnościach, wesel się i ty, starcze sprawiedliwy, który wziąłeś na ramiona wyzwoliciela dusz naszych, darującego nam zmartwychwstanie.
Radujsia błahodatnaja Bohorodice Diewo, iz Tiebie bo wozsija Sołnce Prawdy, Christos Boh nasz, proswieszczajaj suszczija wo tmie, wiesielisia i Ty, starcze prawiednyj; prijemyj wo objatija Swoboditiela dusz naszych, darujuszczaho nam woskresienij

ks. Konstanty Bondaruk

serwisy internetowe strony internetowe